آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک

دستگاه های موجود

هود شیمیایی – انکوباتور – آون  - بن ماری شیکر دار – انواع اسپکتروفتومتر یووی و معمولی – انواع لوازم مورد نیاز – ترازوهای  دیجیتال  - سانتریوفیوژ – کوره الکتریکی – یخچال و فریزر