آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه

دستگاه های موجود

هود شیمیایی – ترازوی دیجیتال – آون تحت خلاء- کپسول نیتروژن –اسپکتروفتومتر لوازم شیشه آلات – یخچال و فریزر