آزمایشگاه بیوشیمی ۲

 1. آشنایی با قوانین و مقررات آزمایشگاه
 2. آشنایی با روشهای رنگ سنجی و اساس کار دستگاه اسپکتروفتومتر
 3. بررسی ارتباط غلظت ماده رنگی با جذب نوری در دستگاه اسپکتروفتومتر
 4. آزمایش میزان جذب نوری محلول پرمنگنات پتاسیم
 5. آزمایش تست های تشخیص قند خون ( FBS )
 6. آزمایش تست تخمیر گلوکز خوراکی
 7. آزمایش تعیین غلظت پروتئین توتال
 8. آزمایش اندازه گیری اسید اوریک
 9. آزمایش اندازه گیری تری گلیسرید سرم خون
 10. آزمایش اندازه گیری کلسترول سرم خون
 11. آزمایش تشخیص اوره
 12. آزمایش تشخیص کمی کراتنین

 

لوازم و دستگاه های موجود در این آزمایشگاه

اسپکتروفتومتر هیتر استیلر- هود شیمیایی بن ماری ترازوی دیجیتال یخچال انواع کیت های مورد استفاده