آزمایشگاه بیوشیمی ۱

 1. آشنایی با قوانین و مقررات دانشگاه
 2. آزمایشهای تشخیص کیفی قند های    تست Molisch
 3. آزمایش قندهای احیاکننده    تست Benedict
 4. شناسایی مونوساکاریرها    تست BARFORED
 5. آزمایش شناسایی پلی ساکاریرها   تست یُد Iodine
 6. آزمایش تست کتو هگزوزها   تست سیلوانف
 7. آزمایش تشخیص کیفی لیپیدها     تست حلالیت
 8. آزمایش امولسیون پایدار و ناپایدار
 9. آزمایش تشخیص چربی های اشباع و غیر اشباع
 10. هالوژناسیون اسیدهای چرب غیر اشباع با   یُد
 11. آزمایش تشخیص کیفی اسید آمینه ها     تست نین هیدرین
 12. شناسایی عمومی پروتئین ها  تست بیوره
 13. آزمایش گزانتو پروتئیک

 

لوازم و دستگاه های موجود در این آزمایشگاه

اسپکتروفتومتر هیتر استیلر- هود شیمیایی بن ماری ترازوی دیجیتال یخچال انواع کیت های مورد استفاده