آزمایشگاه جداسازی ترکیبات آلی

آشنایی با قوانین و خطرات آزمایشگاه

 • ذوب ترکیبات آلی با سدیم : تشخیص گوگرد – تشخیص نیتروژن – تشخیص هالوژن
 • دسته بندی ترکیبات آلی بر اساس حلالیت
 • تست ههای حلالیت 1- حلالیت در آب 2- حلالیت در اتر  3- حلالیت در اسیدهای غلیظ
 • شناسایی الکلها 1- اثر هگزانیتراتوسدیم 2- اثر انیدرید کرومیک 3- اثر معرف لوکاس
 • شناسایی آلدهیدها و کتونها 1-  تست 2 و 4  دی نیتروفیل هیدرازین 2- تست بی سولفیت سدیم 3- تست شیف 4- تست تالنز  5- تست محلول بندیک  6- تست یدوفرم
 • شناسایی فنل ها   1- اثر آب بُرم 2- اثر معرف فریک کلرید 3- تست فتالئین
 • شناسایی آمین ها 1- تست سولفات مس 2- تست هیزنبرگ
 • شناسایی آمین ها  1- دی ارتد شدن  اثر نیترو  2- تست RIMING 3- تست سیمون برای الکل آمین های نوع دوم انجام می شود
 • شناسایی امینو اسیدها  1- تست نین هیدرین
 • شناسایی ترکیبات آروماتیک 1- تست اسید سولفوریک  فرم آلدئید 2- تست شعله 3- تست فریدل کرافت
 • ترکیبات غیراشباع  1- اثر محلول بُرم در تتراکلرید کربن 2-اثر محلول پرمنگنات پتاسیم تست با  یُد
 • شناسایی هالیدهای آسیفاتیک 1-اثر محلول نیترات نقره الکلی
 • شناسایی ترکیبات نیترو  1- تست احیاء به وسیله روی و آمونیوم کلراید
 • شناسایی  استدها 1- آزمایش هیدروکسامیک اسید 2- روش تعیین آلی و الان خنثی شدن ( N.E  )

 

وسایل و دستگاه های موجود : هیتر برقی شاف بالن آون بن ماری ترازوی دیجیتال اسپکتروفتومتر- هود شیمیایی