آزمایشگاه شیمی فیزیک ۲

آزمایشگاه شیمی فیزیک 2

  • تعیین درجه واکنش نسبت به یک عمل کننده و محاسبه ی ثابت سرعت واکنش
  • اثر دما بر روی سرعت واکنش های شیمیایی و محاسبه ثابت آرینوس و انرژی فعالسازی
  • پیداکردن ثابت تفکیک یک اسید ضعیف و محاسبه ای قابلیت انحلال یک نمک محلول با استفاده از روش هدایت  سنجی
  • مطالعه اثر کاتالیزور بر روی سرعت فعل و انفعالات شیمیایی
  • یقین ثابت هیدرولیز اتیل استات در محیط اسیدی
  • مطالعه پدیده جذب سطحی
  • شکست سنجی – اندازه گیری ضریب شکست مایعات – بررسی ارتباط ضریب شکست با ساختمان مولکولی و محاسبه شکست مولکولی ، اتمی و اتصالی

 

وسایل موجود در آزمایشگاه

ترازوی دیجیتال هدایت سنج- هود شیمیایی سانتریفیوژ- کوره الکتریکی آون رفراکتومتر- ویسکومتر شیشه آلات