آزمایشگاه شیمی فیزیک ۱

آزمایشگاه شیمی فیزیک 1

  • آشنایی با قوانین و مقررات آزمایشگاه
  • تعیین ثابت گازها
  • تعیین آنتالپی مولی استاندارد تبخیر آب
  • اندازه گیری آنتالپی استاندارد انحلال از روی قابلیت انحلال
  • اندازه گیری گرمای انحلال سود جامد در آب ( روش هدایت )
  • اندازه گیری خنثی شدن محلول اسید کلریدریک با محلول سود
  • تالعیت حلالیت از درجه حرارت
  • قانون پخش و ضریب توزیع
  • تعادل شیمیایی

 

وسایل موجود در آزمایشگاه

ترازوی دیجیتال هدایت سنج- هود شیمیایی سانتریفیوژ- کوره الکتریکی آون رفراکتومتر- ویسکومتر شیشه آلات -