آزمایشگاه شیمی آلی ۱

 • آشنایی با قوانین و مقررات آزمایشگاه
 • آزمایش اندازه گیری نقطه ذوب مواد  (اسید اگزالیک )
 • آزمایش اندازه گیری نقطه جوش مواد ( اتانول )
 • آزمایش تقطیر ساده
 • آزمایش تقطیر جزء به جزء
 • آزمایش تبلور مجدد
 • آزمایش کارماتوگرافی
 • آزمایش تجزیه عنصری
 • آزمایش استخراج مایع – مایع
 • آزمایش جامد – مایع
 • آزمایش تهیه صابون

 

 

ترازوی دیجیتال هیتر استیلر شاف بالن ( منتل )- سانتریفیوژ- آون هودشیمیایی شیشه آلات یخچال