آزمایشگاه شیمی عمومی ۲

  • جداسازی و شناسایی کاتیون های گروه 1 ( گروه نقره )
  • جداسازی و شناسایی کاتیون های گروه 2  ( گروه مس و آرسنیک )
  • جداسازی و شناسایی کاتیون های گروه 3  (گروه آهن و روی )
  • جداسازی و شناسایی کاتیون های گروه 4  ( گروه کلسیم )
  • جداسازی و شناسایی کاتیون های گروه 5 ( گروه قلیایی ها )
  • جداسازی و شناسایی آنیون ها

 

وسایل و دستگاه های موجود در آزمایشگاه ها

ترازو هیتر استیلر سانتریفیوژ- هودشیمیایی شیشه آلات