آزمایشگاه شیمی عمومی ۱

 •  آشنایی با مقررات ازمایشگاه
 • محلول سازی : تهیه محلول با غلظت های مشخص شده و محلول سازی از مایعات و جامدات صورت می گیرد و همچنین تهیه محلول های رقیق از غلیظ
 • تیتراسیون : سنجش محلولی با غلظت مجهول توسط محلولی با غلظت معلوم می باشد
 • تیتراسیون اسید و باز
 • تیتراسیون اکسید و احیاء
 • سختی آب : سختی موقت و سختی دائم سختی کل آب را تشکیل می دهد
 • تعیین سختی آب به روش کمپلکسو متری
 • تعیین یُون کلرید به روش تیتراسیون مستقیم
 • تعیین PH  محلولها  :  عوامل تعین کننده PH  1 – یُد متری : تعیین مقدار هیپوکلریت سدیم در آب زاول ( یدومتری )
 • گراومیتری رسوب گیری
 • تعیین سرعت  واکنش و تاثیر غلظت و دما به سرعت واکنش ها : کنترل و تنظیم سرعت واکنش بسیار مهم است.

 

 

وسایل و دستگاه های موجود  در آزمایشگاه

ترازو ی دیجیتال  هود شیمیایی- شیشه آلات -