آزمایشگاه تجزیه دستگاهی

سرفصل آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

 1. آشنایی با قوانین و مقررات آزمایشگاههها
 2. آزمایش های طیف نورسنجی فرابنفش – مرئی ( UV-VISIBIE )

اندازه گیری مقدار پرمنگنات پتاسیم در محلول آبی به روش منحنی تصحیح

اندازه گیری پرمنگنات پتاسیم در محلول ابی به روش افزایش استاندارد

 1. تعیین استوکیومتری کمپکس تیوسیانات آهن 3 به روش تغییرات پیوسته
 2. تعیین استوکیومتری کمپکس تیوسیانات آهن 3 به روش نسبت شیبی
 3. تعیین استوکیومتری کمپکس تیوسیانات آهن 3 به روش نسبت مولی
 4. نورزسنجی نشر اتمی – اندازه گیری میزان سدیم در نمونه آب شهر
 5. تیتراسیون فتومتری CU2+  با EDTA
 6. اندازه گیری شدت نشر پتاسیم با روش افزایش استاندارد با دستگاه نورسنج نشر شعله ای
 7. اندازه گیری مس موجود در آب شهر به روش افزایش استاندارد با دستگاه جذب اتمی
 8. طیف سنجی مادون قرمز
 9. تعیین سختی آب به روش کروماتوگرافی تعویض یونی
 10. کروماتوگرافی گازی

 

وسایل و دستگاه های موجود در آزمایشگاه

فیلم فتومتر اسپکتروفتومتر ترازوی دیجیتال هود شیمیایی- لوازم شیشه الات