آزمایشگاه تحقیقاتی ژنتیک

وسایل و دستگاه های موجود در آزمایشگاه

  1. –الکتروفورز – آون – اتوکلاو- فریزر منفی 20 – فریزر منفی 80 –انکوباتور یخچال دار – سانتریفیوژ- میکروسانتریوفیوژ- هود لامینار – هود شیمیایی – میکروسکوپ – سمپلر -