آزمایشگاه ژنتیک ۲

 • آشنایی با قوانین و مقررات آزمایشگاه
 • محلول سازی
 • استخراج DNA
 • استخراج پلازمید
 • انجام الکتروفورز
 • آشنایی با طراحی پرایمر
 • آشنایی با PCR
 • آشنایی با آنزیمهای محدود کننده و پلازمیدها
 • هضم آنزیمی Digestion
 • الحاق  Ligation
 • انتقال Trans Formation

 

دستگاه های موجود در آزمایشگاه

میکروسکوپ- استریومیکروسکوپ- انکوباتور آون سانتریفیوژ- یخچال ترازوی دیجیتال انواع لام ها و نمونه های ژنتیکی انواع سمپلر - میکروسانتریفیوژ