آزمایشگاه ژنتیک ۱

 • آشنایی با قوانین ومقررات آزمایشگاه
 • آشنایی با مگس سرکه ( مرفولوژی و چرخه زندگی )
 • بررسی کروموزومهای پلی تن در مگس سرکه
 • بررسی قانون اول مندل  (جامعه آماری مگس سرکه و آزمون  2 )
 • بررسی قانون دوم مندل  ( جامعه آماری مگس سرکه و آزمون  1 )
 • بررسی صفات وابسته به جنس   ( جامعه آماری مگس سرکه و آزمون  1 )
 • بررسی و پیوستگی ( Linkage )  ( جامعه آماری مگس سرکه و ازمون  2 )
 • بررسی Bar Body  جسم بار در انسان
 • بررسی Drum Stick   در انسان
 • آنالیز و بررسی کروموزوم های انسانی ( کاریو تایپ )
 • آشنایی با تکنیکهای رنگ آمیزی کروموزوم ها و تکنیک های نوار بندی Banding و انواع آن

 

 

دستگاه های موجود در آزمایشگاه

میکروسکوپ- استریومیکروسکوپ- انکوباتور آون سانتریفیوژ- یخچال ترازوی دیجیتال انواع لام ها و نمونه های ژنتیکی انواع سمپلر - میکروسانتریفیوژ