آزمایشگاه شیمی تجزیه ۲

سرفصل آزمایشهای یک ترم تحصیلی              

 1. آشنایی با قوانین آزمایشگاه ها
 2. سنجش یک اسید قوی توسط یک باز قوی به روش PH   متری شامل  - استاندارد کردن هیدروکسیدسدیم توسط پتاسیم هیدروژن فتالات - تعیین مقدار اسیید کلریدریک توسط NAOH استاندارد
 3. سنجش باز قوی توسط اسید قوی به روش PH متری
 4. سنجش اسید ضعیف توسط باز قوی به روش PH متری
 5. تیتراسیون PH   متری مخلوط اسید ضعیف و قوی توسط باز قوی
 6. تیتراسیون اسید قوی توسط باز قوی به روش هدایت سنجی
 7. تیتراسیون اسید ضعیف توسط باز قوی به روش هدایت سنجی
 8. تیتراسیون پتانسیومتری آهن 2 توسط پرمنگنات سدیم
 9. کولومتری
 10. الکتروگراویمتری
 11. تعیین مقدار مس به روش گراویمتری

 

 

 

 

لوازم و دستگاه های موجود در آین آزمایشگاه

 

                 اسپکتروفتومتر ph  متر ترازوی دیجیتال بن ماری هود شیمیایی انواع شیشه آلات مورد استفاده این آزمایشگاه