آزمایشگاه شیمی تجزیه ۱

 1. آشنایی با قوانین آزمایشگاهها شامل

الف ) تیتراسیون های اسید و باز

 1. تعیین غلظت اسید سرکه ( استیک اسید ) توسط سود
 2. تعیین غلظت NAOH سود توسط اسید کلریدریک
 3. تعیین غلظت مخلوط کربنات سدیم و بی کربنات سدیم

                 ب  ) تیتراسیونهای رسوبی

 1. تعیین یون کلرید به روش موهر
 2. تعیین یون کلرید به روش ولهارد ( تیتراسیون معکوس )
 3. تیتراسیونهای کمپکلسومتری

                  ج ) تعیین میزان منیزیوم و کلسیم به وسیله EDTA  در یک نمونه مخلوط ( سختی آب )

                   د ) تعیین آهن توسط EDTA

                     ز )تعیین نیکل در یک نمونه به روش تیتراسیون و احیاء

                   ژ )تیتراسیونهای اکسیداسیون و احیاء

 1. تعیین غلظت اسید اگزالیک توسط پرمنگنات پتاسیم
 2. تعیین غلظت پراکسید هیدروزن
 3. تعیین مقدار CU2+   به روش یدومتری
 4. تعیین مقدار هیپوکلریت سدیم در آب ژاول

 

 

لوازم و دستگاه های موجود در آین آزمایشگاه

 

                 اسپکتروفتومتر ph  متر ترازوی دیجیتال بن ماری هود شیمیایی انواع شیشه آلات مورد استفاده این آزمایشگاه