آزمایشگاه زیست گیاهی

مجموعه آزمایشاتی که در طول ترم در این آزمایشگاه ارائه می شود به شرح ذیل می باشد

 1. هفته اول  آشنایی با قوانین آزمایشگاهها  ازجمله موارد ایمنی و وسایل و دستگاههای مورد استفاده در طول ترم
 2. هفته دوم  آشنایی با میکروسکوپها و انواع آن
 3. هفته سوم  مشاهده یک سلول گیاهی – بشره پیاز
 4. هفته چهارم  مشاهده ضمائم برگی ( روزنه ها )
 5. هفته پنجم  فنون مختلف رنگ آمیزی – رنگی آمیزی مضاعف
 6. هفته ششم مشاهده ساختار اولیه ریشه زنبق –ذرت
 7. هفته هفتم مشاهده ساختار ثانویه ریشه در گیاه گُل رُز
 8. هفته هشتم مشاهده ساختار تک لپه ایی (ساقه ) در گیاه اختر
 9. هفته نهم  مشاهده ساختار ساقه در گیاه دو لپه ایی نعناع
 10. هفته دهم مشاهده برش عرضی برگ ذرت ( تک لپه ایی )
 11. هفته یازدهم مشاهده برش عرضی برگ خرزهره ( دولپه ایی )
 12. هفته دوازدهم مشاهده ساختار گل و میوه در گیاهاهن مختلف
 13. هفته سیزدهم مشاهده گل اذین های مختلف

 

 

 

 

دستگاه های موجود در آزمایشگاه

میکروسکوپ- ترازوی دیجیتال- بن ماری ( حمام اب جوش )- میکروتوم آون - یخچال