آزمایشگاه زیست جانوری

 • آشنایی با قوانین و مقررات  و وسایل آزمایشگاه
 • آشنایی با میکروسکوپهای نوری و اجزاء آن
 • مطالعه بافتهای عظله قلبی – مخاط – شریان و ورید
 • مطالعه مخچه تنه عصبی و نخاع
 • مطالعه بافتهای پوست – چربی – بیضه
 • مطالعه بافتهای معده ، روده باریک ، روده کور
 • مطالعه انواع سلولهای خونی
 • مطالعه میکروسکوپی پارامسی – نوع حرکت ، تولید مثل غیرجنسی ، رنگ آمیزی پارامسی و مطاله اندامکهای داخلی
 • تشریح کرم خاکی ، وضعیت ظاهری بندهای بدن  - مطالعه سیستم های گوارشی – ادراری  - گردش خون  و سیستم عصبی
 • تشریح ماهی ، مطالعه سیسم های تنفسی ، گوارشی ، ادراری ، گردش خون و سیستم عصبی چشم و همچنین وضعیت ظاهری
 • تشریح قورباغه ، مطالعه سیستم های تنفسی ، گوارشی ، ادراری ،گردش خون ، سیستم عصبی ، غدد و چشم
 • تشریح کبوتر ، مطالعه سیستم های تنفسی ، گوارشی ، ادراری ،گردش خون ، سیستم عصبی ، غدد و چشم
 • تشریح خرگوش : مطالعه شکل ظاهری و سیستم های تنفسی ، گوارشی ، ادراری ، گردش خون ، سیستم عصبی ، غدد و چشم

 

دستگاه های موجود در آزمایشگاه

میکروسکوپ- استریومیکروسکوپ- انواع اسکلت و مولاژ- ترازوی دیجیتال