آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

قوانین و مقررات آزمایشگاه  و آشنایی با لوازم این آزمایشگاه

نحوه تهیه گسترش خونی جهت رنگ آمیزی – شمارش سلولهای خونی –آشنایی با لام نئوبار –

شمارش گلبولهای سفید  و قرمز خون – شمارش پلاکتهای خون – تعیین گروه خونی – زمان لخته شدن خون

دستگاه اسپیرومتر – بررسی حجمها و ظرفیت ریوی – اسپکتروفتومتری هموگلوبین خون –

آنالیز ادرار – تشخیص پروتئین ادرار – شناسایی مقدار اوره در ادرار

بررسی اثر دما بر فعالیت آنزیم آمیلاز بزاق –

تشخیص مالتوز حاصل از تجزیه نشاسته

 

وسایل و دستگاه های موجود در آزمایشگاه ها

میکروسکوپ- انکوباتور آون اسپکتروفتومتر ترازوی دیجیتال هود- یخچال بن ماری ( حمام آب جوش ) - انواع مولاژ دستگاه فشار سنج آسپیرومتر - کاردیوگراف