آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

توضیح موارد ایمنی و رعایت اصول اولیه ایمنی آزمایشگاه و پوشش  دانشجویان در هفته اول و مرور و شناسایی وسایل  مورد نیاز در طول ترم بحث می شود

مشاهده پلاسمولیزوتورژسانس در گیاه پیاز و سیب زمینی ، مکانیسم باز و بسته شدن روزنه تحت شرایط دما و نور و استرس ، تعیین فشار اسمزُی بافت های گیاه – اندازه گیری میزان تعرق – تعیین نفوذپذیری غشای سلول گیاهی – خاکستر کردن به روش خشک –جذب فسفر توسط بافت های گیاه – شناسایی عناصر پرمصرف در خاکستر P.K.M  و غیره – شناسایی قندها در بافتهای گیاه – تعیین مقدار کل کربوهیدرات ها در بافت های گیاه – مطالعه و تنفس در گیاهان – شناسایی آنزیمهای تنفسی – فعالیت آنزیم پراکسیداز- نقش نور در فتوسنتز – آزادسازی اکسیژن در فتوسنتز – جداسازی رنگینه های فتوسنتزی – محاسبه طیف جذبی کلروفیل – تست فهلینگ ( تشخیص کربوهیدراتهای احیاء از غیر احیاء ) – اثر درجه حرارت در سرعت تنفسی هوازی

از جمله آزمایشهایی است که در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی انجام می پذیرد

 

وسایل و دستگاه های موجود در آزمایشگاه ها

میکروسکوپ- انکوباتور آون اسپکتروفتومتر ترازوی دیجیتال هود- یخچال بن ماری ( حمام آب جوش )