آزمایشگاه اُپتیک مدرن

 • آشنایی با قوانین آزمایشگاه
 • تصویر در عدسی همگرا شئ بین کانون عدسی
 • تصویر در عدسی واگرا شئ روی کانون
 •  پرتوهای خاص در عدسی واگرا و همگرا
 • کانون عدسی های واگرا
 • اندازه گیری فاصله کانون شئ عدسی همگرا
 • کانون عدسی های همگرا
 • بازتابش کلی منشورها- پاشیدگی نور در منشور ها و زاویه حد بازتابش کلی
 • ضریب شکست نور در تیغه شفاف – تصویر در آیینه کوژ –کاوبین – کانون و آیینه
 • تصویر در آیینه کاو شئ روی کانون و بین کانون  روی مرکز و بین مرکز
 • تصویر در آینه کاو شئ در بینهایت
 • پرتوهای خاص در آینه کوژ و کاو
 • قانون دوم بازتابش نور
 • خورشیدگرفتگی – ماه گرفتگی – سایه و نیمساز