آزمایشگاه فیزیک ۲

  • - آشنایی با قوانین آزمایشگاه و آشنایی با وسایل اندازه گیری و دستگاهها و عناصر غیر فعال شامل گالوانومتر – آمپر متر – ولت متر – مولتی متر –
  • - طرزاندازه گیری جریان مستقیم ، طرز اندازه گیری ولتاژمستقیم
  • - بررسی قانون اهم
  • - بستن مقاومتها به طور سری – به طور موازی  - بستن مدار مختلط
  • - اندازه گیری مقاومت ویژه جسم رسانا
  • - پل و تستون ، پل تار
  • - قوانین کیرشهف
  • - اندازه گیری مقاومت درونی منبع تغذیه ، ولت متر
  • - شارژخازن شامل رسم منحنی شارژ خازن و بستن خازن به طور متوالی
  • - دشارژ خازن شامل رسم خازن و شارژ خازن و بستن خازن بطور موازی

 

 

وسایل و دستگاه های موجود در آزمایشگاه ها

میز الکترونیک شامل آمپرسنج – ولت سنج – کالری متر انواع جعبه مقاومت – و غیره