آزمایشگاه فیزیک ۱

  • - آشنایی با قوانین و مقررات آزمایشگاه
  • - اندازه گیری و خط و رسم و نمودار و آشنایی با وسایل اندازه گیری
  • - تحقیق قانون هوک به کمک فنر
  • - قوانین حرکت ، اصطحکاک –
  • - آونگ ساده – برایند نیروها وتعادل –
  • - حرکت دورانی  - تعیین ارزش آبی ظرفیت گرمایی –
  • - گرماسنج کالری متر
  • - قانون ژول
  • - اندازه گیری گرمای نهان ذوب یخ
  • - اندازه گیری ضریب انبساط طولی

 

 

وسایل و دستگاه های موجود در آزمایشگاه

میز تعادل – دستگاه فنر – ریل هوا – ماشین آتوود- سقوط آزاد – سطح شیب دار ( اصطحکاک ) – آونگ – کولیس – ریز سنج ( میکرو متر ) – ترازوهای ی کفه ایی – و غیره