آزمایشگاه ایمونولوژی

سرفصل ایمونولوژی

  • -  آشنایی با قوانین و مقررات آزمایشگاه
  • -  آزمایش مربوط به خون گیری
  • - کیت گروه خونی
  • - انجام آزمایشات مربوط به کیت CRP
  • - انجام آزمایشات مربوط به کیت RF
  • - انجام آزمایشات مربوط به کیت RPR
  • - انجام آزمایشات مربوط به کیت ASO
  • - انجام آزمایشات مربوط به کیت آنتی ژن رایت سریع و آنتی ژن رایت لوله

 

 

دستگاه های موجود در این آزمایشگاه

میکروسکوپ دو چشمی – میکروسکوپ اینورت – الایزاریدر – سانتریفیوژ- انکوباتور CO2 – ترازوی دیجیتال – لوازم خون گیری گارو –انواع کیت ها