آزمایشگاه تحقیقاتی میکروب شناسی

هود شیمیایی – هود لامینار فلو – انکوباتور شیکردار – سانتریفیوژ – میکروسانتریفیوژ- ترازوی دیجیتال -  شیکر لوله – اتوکلاو  -اسپکتروفتومتر – میکروسکوپ – انکوباتور یخچال دار  -یخچال