آزمایشگاه آسیب شناسی

وسایل و دستگاه های موجود در آزمایشگاه آسیب شناسی

میکروسکوپ- استریومیکروسکوپ- میکروسکوپ فلورسانس – میکروتوم – تیشو پرسسور – لوازم تهیه بافت و لام- انکوباتور یخچال دار – سانتریفیوژ یخچال دار – ترازوی دیجیتال – و غیره