آزمایشگاه میکروب شناسی

سرفصل آزمایشگاه میکروب شناسی

 

 • - آشنایی با وسایل و قوانین آزمایشگاه
 • - ضدعفونی و استریلیزاسیون
 • - تهیه گسترش و کار با میکروسکوپ
 • - رنگ آمیزی ساده
 • - رنگ آمیزی منفی – رنگ آمیزی کپسول
 • - رنگ امیزی گرم
 • - رنگ امیزی اسپور
 • - ساخت محیط کشت و انواع آن
 • - کشت خطی
 • - تست آنتی بیوگرام
 • - جواب تست آنتی بیوگرام و رویوو

 

 

 

 

 

دستگاه ها و لوازم موجود در آزمایشگاه میکروب شناسی

میکروسکوپ- استریومیکروسکوپ- میکروسکوپ دوربین دار و فلورسانس- یخچال – فریزر –انکوباتور – اتوکلاو –آون – ترازوی دیجیتال – هودلامینار فلو – هود شیمیایی – انواع محیط کشت و غیره